Residency Department

List of senior residents:


Sr. No.

Name

Date of Joining

1.

Dr. Saiprasad Lad

19.10.2022

2.

Dr. Yogesh Bairwa

30.12.2020

3.

Dr. Motij Kumar Dalai

30.12.2020

4.

Dr. Rohit Wagh

30.12.2020

5.

Dr. Shivani Chopra

15.04.2022

6.

Dr. Vinay Borkar

28.04.2022

7.

Dr. Deepak S

15.04.2022

8.

Dr. Yatin Lungariya

15.04.2022

9.

Dr. Akshaya Nayar

06.01.2023

10

Dr. Pratik Bora

09.01.2023

11.

Dr. Somraj Patil

09.01.2023

12.

Dr. Vibhuti Kumar

13.01.2023